Partnerzy programu

GammaRebels ogłoszenia i nabory

GammaRebels powered by Poczta Polska – ogłoszenia naborów i postępowań przetargowych.

 


Usługi wsparcia prawnego – druga runda akceleracji

Data ogłoszenia: 6 października 2017

Hardgamma Ventures poszukuje wykonawców specjalistycznych usług prawnych dla 11 spółek objętych programem akceleracyjnym GammaRebels powered by Poczta Polska.

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad i kryteriów selekcji znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem rekordu 9204.


Usługi mentorskie – druga runda akceleracji

Data ogłoszenia: 9 października 2017

Hardgamma Ventures poszukuje wykonawców usług mentorskich dla 9 spółek objętych programem akceleracyjnym GammaRebels powered by Poczta Polska.

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad i kryteriów selekcji znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem rekordu 8511.

 12-notebook-pencil-1525811-1279x852

Usługi wsparcia prawnego

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2017

Hardgamma Ventures poszukuje wykonawców specjalistycznych usług prawnych dla 9 spółek objętych programem akceleracyjnym GammaRebels powered by Poczta Polska.

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad i kryteriów selekcji znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem rekordu 6274.


Usługi doradztwa w zakresie prawa konsumenckiego

Data ogłoszenia: 30 maja 2017

Hardgamma Ventures poszukuje wykonawców usług doradztwa w zakresie prawa konsumenckiego dla 9 spółek objętych programem akceleracyjnym GammaRebels powered by Poczta Polska.

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad i kryteriów selekcji znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem rekordu 6256.


Usługi doradztwa w zakresie zarządzania prawami własności przemysłowej

Data ogłoszenia: 30 maja 2017

Hardgamma Ventures poszukuje wykonawców usług doradztwa w zakresie IP dla 9 spółek objętych programem akceleracyjnym GammaRebels powered by Poczta Polska.

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad i kryteriów selekcji znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem rekordu 6201.


Usługi mentorskie

Data ogłoszenia: 24 maja 2017

Hardgamma Ventures poszukuje wykonawców usług mentorskich dla 9 spółek objętych programem akceleracyjnym GammaRebels powered by Poczta Polska.

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad i kryteriów selekcji znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem rekordu 6150.


Ogłoszenie

Data ogłoszenia: 21 listopada 2016

HardGamma Ventures ogłasza, że na potrzeby potencjalnych przyszłych projektów, dla których spółka ubiega się o finansowanie publiczne, wyłoniono następujących wykonawców:

– Anna Krikun-Burakowska – Finansowe zarządzanie projektem,
– Tomasz Kowalczyk – Zarządzanie projektem,
– Adam Jerusalimcew – Wsparcie merytoryczne projektu (ocena projektów),
– Jan Raczyński – Wsparcie merytoryczne projektu (wsparcie branżowe).

 


Startup Stock Photos

Usługa zarządzania projektem

Data ogłoszenia: 10 sierpnia 2016

Do zespołu HardGamma Ventures szukamy managera projektu, który będzie gotów poprowadzić potencjalny projekt akceleracyjny dla startupów w obszarze cyfryzacji. Start projektu uzależniony będzie od pozyskania finansowania publicznego. Z uwagi na charakter projektu i jego komplementarność z inicjatywami międzynarodowymi, kluczowym elementem oceny ofert będzie doświadczenie we współpracy oraz znajomość metodyk akceleracyjnych stosowanych przez EIT Digital.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi lub pełnienia istotnych funkcji doradczych przy zarządzaniu projektami innowacyjnymi;
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów doradczych skierowanych do dużych spółek;
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów doradczych dla spółek z sektora MŚP;
 • Doświadczenie we współpracy merytorycznej i znajomość kryteriów EIT Digital w ramach programu.

Powyższe kryteria ocenione będą w modelu 0-1, gdzie 0 oznacza brak spełnienia kryterium a 1 – spełnienie. Rozpatrywane będą oferty, które osiągną minimalnie 5 punktów. Dodatkowo, ocenie podlegać będzie oczekiwana przez oferenta cena godzinowa netto realizacji usług.  W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych, decydującym kryterium będzie zaproponowana  przez oferenta cena netto realizacji usług.

Minimalne oczekiwanie godzinowe Zamawiającego w stosunku do wykonawcy wynosi 90 godzin miesięcznie. Zamawiający zachowuje prawo do przedstawienia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego oczekiwanie godzinowe do 160 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wszystkich lub wybranych wymagań przez Oferenta.

Oferty (CV lub dokument równoważny wraz z oczekiwaną stawką godzinową netto) należy składać elektronicznie  – na adres proposals@hardgamma.com lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Niegolewskiego 17/1 01-570 Warszawa.

Oferty należy złożyć Zamawiającemu do dnia 13.09.2016.

Usługa wsparcia merytorycznego projektu (ocena inwestycyjna)

Data ogłoszenia: 10 sierpnia 2016

Do zespołu HardGamma Ventures szukamy członka zespołu, który będzie gotów poprowadzić potencjalny projekt akceleracyjny dla startupów w obszarze cyfryzacji. Start projektu uzależniony będzie od pozyskania finansowania publicznego Z uwagi na charakter projektu i jego komplementarność z inicjatywami międzynarodowymi, kluczowym elementem oceny ofert będzie doświadczenie we współpracy oraz znajomość metodyk akceleracyjnych stosowanych przez EIT Digital.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dla spółek typu startup;
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem typu startup;
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowania listy spółek (dealflow) oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym
 • Doświadczenie we współpracy merytorycznej i znajomość kryteriów EIT Digital w ramach programu ARISE.

Powyższe kryteria ocenione będą w modelu 0-1, gdzie 0 oznacza brak spełnienia kryterium a 1 – spełnienie. Rozpatrywane będą oferty, które osiągną minimalnie 5 punktów. Dodatkowo, ocenie podlegać będzie oczekiwana przez oferenta cena godzinowa netto realizacji usług.  W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych, decydującym kryterium będzie zaproponowana  przez oferenta cena netto realizacji usług.

Minimalne oczekiwanie godzinowe Zamawiającego w stosunku do wykonawcy wynosi 40 godzin miesięcznie. Zamawiający zachowuje prawo do przedstawienia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego oczekiwanie godzinowe do 160 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wszystkich lub wybranych wymagań przez Oferenta.

Oferty (CV lub dokument równoważny wraz z oczekiwaną stawką godzinową netto) należy składać elektronicznie  – na adres proposals@hardgamma.com lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Niegolewskiego 17/1 01-570 Warszawa.

Oferty należy złożyć Zamawiającemu do dnia 13.09.2016.

Usługa wsparcia merytorycznego projektu (wsparcie branżowe)

Data ogłoszenia: 10 sierpnia 2016

Do zespołu HardGamma Ventures szukamy członka zespołu, który będzie gotów poprowadzić potencjalny projekt akceleracyjny dla startupów w obszarze cyfryzacji. Start projektu uzależniony będzie od pozyskania finansowania publicznego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i wsparciu zarządzania projektów w obszarze digital;
 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami;
 • Ponad 10 lat doświadczenia we wdrażaniu i sprzedaży produktów cyfrowych na rynku polskim i europejskim.

Powyższe kryteria ocenione będą w modelu 0-1, gdzie 0 oznacza brak spełnienia kryterium a 1 – spełnienie. Rozpatrywane będą oferty, które osiągną minimalnie 4 punktów. Dodatkowo, ocenie podlegać będzie oczekiwana przez oferenta cena godzinowa netto realizacji usług.  W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych, decydującym kryterium będzie zaproponowana  przez oferenta cena netto realizacji usług.

Minimalne oczekiwanie godzinowe Zamawiającego w stosunku do wykonawcy wynosi 90 godzin miesięcznie. Zamawiający zachowuje prawo do przedstawienia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego oczekiwanie godzinowe do 160 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wszystkich lub wybranych wymagań przez Oferenta.

Oferty (CV lub dokument równoważny wraz z oczekiwaną stawką godzinową netto) należy składać elektronicznie  – na adres proposals@hardgamma.com lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Niegolewskiego 17/1 01-570 Warszawa.

Oferty należy złożyć Zamawiającemu do dnia 13.09.2016.

Usługa finansowego zarządzania projektem

 

Data ogłoszenia: 01 czerwca 2016

Do zespołu HardGamma Ventures szukamy managera projektu do spraw finansowych, który zarządzał sferą finansową potencjalnego projektu akceleracyjnego dla startupów w obszarze cyfryzacji. Start projektu uzależniony będzie od pozyskania finansowania publicznego.

Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

 • Bieżącą obsługę zdarzeń gospodarczych dotyczących projektu,
 • Nadzór nad prawidłowością dokumentacji dotyczącej projektu oraz uczestniczących beneficjentów.
 • Koordynacja przepływu dokumentów finansowo księgowych w programie
 • Nadzór nad komunikacją z partnerami zewnętrznymi związaną z projektem
 • Bieżące analizowanie płynności finansowej w projekcie
 • Współpraca w tym zakresie z osobami operacyjnie zarządzającymi projektem.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w dużym przedsiębiorstwie .
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie przy przeprowadzaniu inwestycji kapitałowych.
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami państwowymi.
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy przy dużych projektach;

 

Powyższe kryteria ocenione będą w modelu 0-1, gdzie 0 oznacza brak spełnienia kryterium a 1 – spełnienie. Rozpatrywane będą oferty, które osiągną minimalnie 5 punktów. Dodatkowo, ocenie podlegać będzie oczekiwana przez oferenta cena godzinowa netto realizacji usług.  W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych, decydującym kryterium będzie zaproponowana  przez oferenta cena netto realizacji usług.

Minimalne oczekiwanie godzinowe Zamawiającego w stosunku do wykonawcy wynosi 20 godzin miesięcznie. Zamawiający zachowuje prawo do przedstawienia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, rozszerzającego oczekiwanie godzinowe do 160 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wszystkich lub wybranych wymagań przez Oferenta.

Oferty (CV lub dokument równoważny wraz z oczekiwaną stawką godzinową netto) należy składać elektronicznie  – na adres careers@hardgamma.com lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Niegolewskiego 17/1 01-570 Warszawa.

Oferty należy złożyć Zamawiającemu do dnia 31.08.2016.

loga_programow